चन्द्रागिरि नगरपालिकामा नागरिकता प्रमाणपत्र सिफारिस, एकल महिला प्रमाणित आदि शीर्षकमा कर छुट

चन्द्रागिरि नगरपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७९ स्थानीय राजपत्रमा दफा १२ कर छुट अनुसार :jibss

१२.कर छुटः

अपाङ्गता, एकल महिलाले संचालन गर्ने व्यवसाय र भूकम्प पिडित रातो कार्ड प्राप्त गरेका
भूकम्प पिडितहरुको नक्सापास तथा कोभिड-१९ का कारण प्रभावितहरुको क्षतिलाई
न्यूनीकरण गर्ने उद्धेश्यले बिविध प्रकारका छुटहरु अनुसूची (११) वमोजिम हुनेछ ।