चन्द्रागिरि नगरपालिकाले कर्मचारी प्रोत्साहन तथा पुरस्कारमा १ करोड ६६ लाख खर्च गरे

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले चन्द्रागिरि नगरपालिकामा गत वर्ष कायर्क्रम संशोधनस गरी कर्मचारी प्रोत्साहन तथा पुरस्कारमा १ करोड ६६ लाख खर्च गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ ।jibss

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७३ मा खर्च गर्ने अख्तियारी र कार्यविधि सम्बन्धमा उल्लेख छ । साथै सोहि नियमको उपनियम ७ बोमोजिम कार्यपालिकाले सभाबाट स्वीकृत सिमा र शीर्षक बाहिर गई खर्च गर्न नपाउने उल्लेख छ। सो विपरीत चन्द्रागिरि नगरपालिकाले कर्मचारी प्रोत्साहन तथा पुरस्कारमा १ करोड ६६ लाख (रु. १,६६,००,०००) कार्यक्रम संशोधनस गरि रकम खर्च गरेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।