गाई/भैसी/बंगुरमा लाग्ने खोरेत र बंगुरमा लाग्ने स्वाइन फिवर विरुद्धको खोप लगाउने सम्वन्धी सूचना