कोरोना संक्रमित ब्यक्तिहरु स्वास्थ्य परामर्श नलिई डर मानि घरमा बसी रहेका लागि च.ना.पा ४ को सूचनाjibss