गत्लाङ्ग गाँउ

    २०७२ सालको महाभुकम्प अगाडीको रसुवा जिल्लाको पर्यटकीय गात्लाङ्ग गाँउ फोटोः प्रकाश गोपाली
    २०७२ सालको महाभुकम्प अगाडीको रसुवा जिल्लाको पर्यटकीय गात्लाङ्ग गाँउ
    फोटोः प्रकाश गोपाली