आ.व.२०७४/७५ को वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम- नगरसभाबाट पारित

आ.व.२०७४/७५ को वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम- नगरसभाबाट पारित चन्द्रागिरी नपा आ.व.२०७४ ७५ को वार्षिक विकास कार्यक्रमहरु 01चन्द्रागिरी नपा आ.व.२०७४ ७५ को वार्षिक विकास कार्यक्रमहरु 02चन्द्रागिरी नपा आ.व.२०७४ ७५ को वार्षिक विकास कार्यक्रमहरु 03चन्द्रागिरी नपा आ.व.२०७४ ७५ को वार्षिक विकास कार्यक्रमहरु 04चन्द्रागिरी नपा आ.व.२०७४ ७५ को वार्षिक विकास कार्यक्रमहरु 05चन्द्रागिरी नपा आ.व.२०७४ ७५ को वार्षिक विकास कार्यक्रमहरु 06चन्द्रागिरी नपा आ.व.२०७४ ७५ को वार्षिक विकास कार्यक्रमहरु 07चन्द्रागिरी नपा आ.व.२०७४ ७५ को वार्षिक विकास कार्यक्रमहरु 08चन्द्रागिरी नपा आ.व.२०७४ ७५ को वार्षिक विकास कार्यक्रमहरु 09चन्द्रागिरी नपा आ.व.२०७४ ७५ को वार्षिक विकास कार्यक्रमहरु 10चन्द्रागिरी नपा आ.व.२०७४ ७५ को वार्षिक विकास कार्यक्रमहरु 11चन्द्रागिरी नपा आ.व.२०७४ ७५ को वार्षिक विकास कार्यक्रमहरु 12चन्द्रागिरी नपा आ.व.२०७४ ७५ को वार्षिक विकास कार्यक्रमहरु 13चन्द्रागिरी नपा आ.व.२०७४ ७५ को वार्षिक विकास कार्यक्रमहरु 14चन्द्रागिरी नपा आ.व.२०७४ ७५ को वार्षिक विकास कार्यक्रमहरु 15चन्द्रागिरी नपा आ.व.२०७४ ७५ को वार्षिक विकास कार्यक्रमहरु 16चन्द्रागिरी नपा आ.व.२०७४ ७५ को वार्षिक विकास कार्यक्रमहरु 17चन्द्रागिरी नपा आ.व.२०७४ ७५ को वार्षिक विकास कार्यक्रमहरु 18चन्द्रागिरी नपा आ.व.२०७४ ७५ को वार्षिक विकास कार्यक्रमहरु 19चन्द्रागिरी नपा आ.व.२०७४ ७५ को वार्षिक विकास कार्यक्रमहरु 20चन्द्रागिरी नपा आ.व.२०७४ ७५ को वार्षिक विकास कार्यक्रमहरु 21चन्द्रागिरी नपा आ.व.२०७४ ७५ को वार्षिक विकास कार्यक्रमहरु 22चन्द्रागिरी नपा आ.व.२०७४ ७५ को वार्षिक विकास कार्यक्रमहरु 23चन्द्रागिरी नपा आ.व.२०७४ ७५ को वार्षिक विकास कार्यक्रमहरु 24RockyCareeradJebsadSano Sansar1OracalrayBrightangel