च.न.पा १० सतुंगल स्तिथ समतोलमा सडकधलान कार्य सम्पन्न भएको छ । 

चन्द्रागिरी, च.न.पा १० सतुंगल स्तिथ समतोलमा सडकधलान कार्य सम्पन्न भएको छ ।

फोटो सौन्जय:- जिबन महर्जन