यस्तो छ पश्चिम भेगीयका नीजि स्कुलहरूको एसइइ नतिजा ।

चन्द्रागिरि ।

यस्तो छ चन्द्रागिरि नगरपालिकाका नीजि स्कुलहरूको एसइइ परिक्षाको नतिजा ।

रिब्स स्कुल 

३.६५ देखी ४ जीपिए २७ जना, ३.२५ देखी ३.६० जीपिए २७ जना, जम्मा परिक्षार्थी ५४ जना

सन साइन स्कुल

३.६५ देखी ४ जीपिए ४ जना, ३.२५ देखी ३.६० जीपिए २५ जना, २.८५ देखी ३.२० जीपिए ४ जना, जम्मा परिक्षार्थी ३३ जना

ब्राइट एन्जल

३.६५ देखी ४ जीपिए २२ जना, ३.२५ देखी ३.६० जीपिए १८ जना, २.८५ देखी ३.२० जीपिए ६ जना, जम्मा परिक्षार्थी ४६ जना

ब्राइट फ्युचर स्कुल

३.६५ देखी ४ जीपिए २९, ३.२५ देखी ३.६० जीपिए ६५, २.८५ देखी ३.२० जीपिए ९ जना र २.४५ देखी २.८० जीपिए १ जना जम्मा परिक्षार्थी १०४ जना ।

लिटिल स्टार स्कुल 

३.६५ देखी ४ जीपिए १६ जना, ३.२५ देखी ३.६० जीपिए १० जना, २.८५ देखी ३.२० जीपिए ३ जना, जम्मा परिक्षार्थी २९ जना

ए अाइ स्कुल

३.६५ देखी ४ जीपिए १७ जना, ३.२५ देखी ३.६० जीपिए २३ जना, २.८५ देखी ३.२० जीपिए ९ जना, २.४५ देखी २.८० जीपिए १ जना, जम्मा परिक्षार्थी ५० जना

जिब्स स्कुल

३.६५ देखी ४ जीपिए ७ जना, ३.२५ देखी ३.६० जीपिए १६ जना, २.८५ देखी ३.२० जीपिए ७ जना, २.४५ देखी २.८० जीपिए ३ जना, जम्मा परिक्षार्थी ३३ जना

पश्चिम विन्दु मा.वि (वेस्ट प्वइन्ट)

३.६५ देखी ४ जीपिए १४ जना, ३.२५ देखी ३.६० जीपिए ७५, २.८५ देखी ३.२० जीपिए २६ जना,२.४५ देखी २.८० जीपिए ६ जना २-२.४० जीपिए १ जना, जम्मा परिक्षार्थी ११८ ।

मोडेल स्कुल

३.६५ देखी ४ जीपिए २३ जना, ३.२५ देखी ३.६० जीपिए ३१ जना, २.८५ देखी ३.२० जीपिए ६ जना, २.४५ देखी २.८० जीपिए २ जना जम्मा परिक्षार्थी ७० जना

माउण्ट चन्द्रागिरि

३.६५ देखी ४ जीपिए १८ जना, ३.२५ देखी ३.६० जीपिए १५ जना, २.८५ देखी ३.२० जीपिए ४ जना,  जम्मा परिक्षार्थी ३७ ।

थानकोट सेकेण्डरी स्कुल

३.६५ देखी ४ जीपिए ५ जना, ३.२५ देखी ३.६० जीपिए २८ जना, २.८५ देखी ३.२० २ जना, जम्मा परिक्षार्थी ३५ ।