२०७४ सालको चन्द्रागिरी नगरस्तरीय परीक्षा (कक्षा ८) को समयतालिका सम्बन्धि सूचना

२०७४ सालको चन्द्रागिरी नगरस्तरीय परीक्षा (कक्षा ८) को समयतालिका सम्बन्धि सूचना
परीक्षा संचालन समय: दिनको १२:३० बजे
क्र.सं. मिति बिषय
1 2074-12-08 अंग्रेजी
2 2074-12-09 नेपाली
3 2074-12-12 गणित
4 2074-12-13 सामाजिक अध्ययन र जनसंख्या शिक्षा
5 2074-12-14 पेशा व्यवसाय
6 2074-12-16 विज्ञान
7 2074-12-18 (क) नैतिक शिक्षा
(ख) स्वास्थ्य तथा शारीरिक शिक्षा
8 2074-12-19 मातृभाषा वा स्थानीय बिषय
*नोट: परीक्षा शुल्क रु. २००/- प्रति विद्यार्थी