चन्द्रागिरि नगरपालिका वडा १ देखि वडा १५ सम्मको RDT र PCR विवरण


चन्द्रागिरि नगरपालिका वडा १ देखि वडा १५ सम्मको RDT र PCR विवरण।