राहत उपलव्ध गराउन चाहने संघ/संस्था/व्यक्तिहरुको लागि अत्यन्त जरुरी सूचना |