सात गाउँले जात्रामा ४६० जना मात्र सहभागी हुन पाउनेjibss