IT officer को शैक्षिक योग्यता सम्बन्धि स्पष्ट पारिएको बारे ।

IT officer को शैक्षिक योग्यता सम्बन्धि स्पष्ट पारिएको बारे ।