चन्द्रागिरि नगरपालिकाको अत्यावश्यक सेवा वाहेकका सवै सेवा बन्द हुने