चन्द्रागिरि नगरपालिकालाइ व्यक्ति तथा संघ संस्थाहरुबाट उपलब्ध भएको जिन्सी सामाग्री विवरणjibss