चन्द्रागिरी नगरपालिकाको तरकारीको बिउ वितरण सम्बन्धमा सूचना