च.न.पा ३, थानकाेट अवस्थित अानन्द भैरव मन्दिर संरक्षण सूचनाjibss