बाैथली चोक देखी प्राधिकरण गेट सम्म ढलान कार्य हुदै!

चन्द्रागिरी, 
चन्द्रागिरी वडा ८ स्तिथ बाैथली चोक देखी प्राधिकरण गेट सम्म ढलान कार्य हुदै!

Sadaknirman Sadaknirman2 Sadaknirman3