बौथली चोकमा ६ मिटरको ढलान-बाटो निर्माण कार्य हुँदै

बौथली चोकमा ६ मिटरको ढलान-बाटो निर्माण कार्य हुँदै!Bautahli Bautahli2 Bautahli3 Bautahli4 Bautahli5