वडा ९ मच्छेगाउँ स्वास्थ्य चौकीमा General O.P.D तथा ल्याब संचालन हुने सम्बन्धमा

वडा ९ मच्छेगाउँ स्वास्थ्य चौकीमा General O.P.D तथा ल्याब संचालन हुने सम्बन्धमा

?