वडा ९ मच्छेगाउँ स्वास्थ्य चौकीमा General O.P.D तथा ल्याब संचालन हुने सम्बन्धमा

वडा ९ मच्छेगाउँ स्वास्थ्य चौकीमा General O.P.D तथा ल्याब संचालन हुने सम्बन्धमा31542980 1381183985321220 7515303580920709120 N?