२०७७ चैत्र २५, २६, २७ र २८ गते पहिलो खोप लगाएका हरु लागि आज दोस्रो चरणको खोप लगाउने दिन