चन्द्रागिरि वडा नं. १० को जग्गा नापजाँच गर्ने सूचनाjibss