फ्लेक्स, सटर पेन्टिङ्ग, पसलका होर्डिङ्ग बोर्ड आदिको चन्द्रागिरि नगरपालिकालाइ कर तिर्नु पर्ने

फ्लेक्स, सटर पेन्टिङ्ग, पसलका होर्डिङ्ग बोर्ड आदिको चन्द्रागिरि नगरपालिकालाइ कर तिर्नु पर्ने भएको छ।jibss

चन्द्रागिरि नगरपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७९ स्थानीय राजपत्रमा दफा ७ बिज्ञापन अनुसार :

“चन्द्रागिरि नगरपालिका क्षेत्रभित्र हुने सवै किसिमका विज्ञापनमा अनुसूची (६) बमोजिमको विज्ञापन कर लगाई असुल उपर गरिनेछ ।”

उल्लेख गरिएको छ ।

यसै चन्द्रागिरि नगरपालिकाले “पुनश्चः कार्यालय प्रयोजनका लागि राखिएको ३० वर्गफुटसम्मको परिचयपाटीलाई कार्यालय बोर्ड मानिनेछ । मापदण्ड बमोजिम कार्यालय वोर्ड राखे वापत विज्ञापन कर लाग्ने छैन । सो भन्दा बढी भएमा नियमानुसार विज्ञापन कर लाग्नेछ । ” सचेत गराएको छ ।