चन्द्रागिरि नगरपालिकाको मौलिक सीपमा आधारित व्यवसाय प्रवर्द्धन सम्वन्धी सूचना ।