चन्द्रागिरि नगरपालिकाको करार कर्मचारीहरुलाई ४४ लाख ७० हाजर महङ्गी तथा प्रोत्साहन भत्ता

महालेखा परीक्षकको कार्यालय वार्षिक प्रतिवेदन २०७८ र २०७९ अनुसार चन्द्रागिरि नगरपालिकाले करार कर्मचारीहरुलाई महङ्गी तथा प्रोत्साहन भत्ता दिएको पाएको छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको चन्द्रागिरि नगरपालिकाको वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार:-

करार कर्मचारीहरुलाई महङ्गी तथा प्रोत्साहन भत्ता:- सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको च.न २१७ मा जारी भएको पत्र अनुसार करार कर्मचारीहरुलाई महङ्गी भत्ता र प्रोत्साहन भत्ता दिने व्यवस्था रहेको देखिदैन । सो पत्र विपरित हुने गरी पालिकाले यस वर्ष करारमा कार्यारत ६० जनालाई कर्मचारीलाई महङ्गी भत्ता वापत रु. १४४०००० र प्रोत्साहन वापत सुरु तलवको २५ प्रतिशतले हुने रु २७३८४७४ र अस्थायी कर्मचारीलाई प्रोत्साहन भत्ता रु. २९२०९४ गरी जम्मा रु.४४७०५६९ खर्च गरेको छ । पालिकाले करार तथा अस्थायी कर्मचारीलाई कार्यविधि तयार गरी सो कार्यविधिले तोकेको मापदण्ड बमोजिम प्रोत्साहन भत्ता वितरण गर्ने र पत्र विपरित अस्थायी तथा करार कर्मचारीलाई महङ्गी भत्ता वितरण कार्यमा नियन्त्रण गर्नुपर्दछ ।

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।